Transplacentární přenos SARS-CoV-2 a konsekvence pro darování perinatálních tkání

Úvod

Infekce koronavirem SARS-CoV-2 působící nemoc Covid-19 je první smrtící pandemií 21. století. Infekce SARS-CoV-2 se rozšířila počátkem roku 2020 z čínského Wu-chanu do celého světa. V současné době je hlášeno 109 milionů případů a téměř 2,5 milionů úmrtí, z toho 21 milionů případů a přes půl milionů úmrtí v EU v důsledku Covid-19.

Infekce SARS-CoV-2 je vysoce infekční, přenáší se prostřednictvím kapének, když infikovaná osoba kašle, kýchá nebo mluví a rozptýlené kapičky jsou inhalovány nebo se dostanou na sliznice úst, nosu nebo očí. COVID-19 lze přenášet také přímým kontaktem rukou s povrchy nebo předměty kontaminovanými SARS-CoV-2, následovaný kontaktem s ústy, nosem nebo očima, tento přenos se však v současné době jeví jako méně významný. Jiné přenosové cesty jsou předpokládané, ale nepotvrzené.

Transplacentární přenos virových infekcí

Jednou z nejzávažnějších komplikací virových onemocnění vyskytujících se během těhotenství je intrauterinní přenos z matky na plod. Dlouhodobě známý je kongenitální přenos toxoplazmózy, zarděnek, cytomegalovirové infekce a herpetické infekce, nověji je obávaný intrauterinní přenos viru Zika a Eboly s vážnými důsledky pro plod. Přenos virového onemocnění z matky na plod (s výjimkou herpes virů) je obvykle prostřednictvím hematogenní cesty, kdy virus cirkulující v mateřské krvi se dostane do placenty a přes choriovilózní řečiště dále do krve plodu.

Transplacentární přenos SARS-CoV-2

Zpočátku pandemie SARS-CoV-2 nebylo jasné, zda se virus SARS-CoV-2 z matky na plod přenáší a případně jak. Z nedávné minulosti bylo známo, že při infekci těhotných obdobnými patogenními koronaviry SARS-CoV a MERS-CoV přenos infekce z matky na plod nenastal, přestože  klinické infekce způsobené těmito koronaviry měly za následek těžkou pneumonii matky, úmrtí matek i ztráty plodu na počátku těhotenství.1

Výsledky publikované v první čtvrtině roku 2020 z Wu-chanu2, 3, 4, 5, 6, 7 naznačovaly, že podobně jako v případě SARS a MERS, u kterých nebyly dokumentovány přenosy viru z matky na plod, bude pravděpodobnost transplacentárního přenosu viru SARS-CoV-2 velice nízká.

Nicméně v dubnu 2020 byl popsán případ PCR pozitivity nazofaryngeálního vzorku novorozence narozeného císařským řezem SARS-CoV-2 pozitivní matce a bylo vysloveno podezření na transplacentární přenos SARS-CoV-2.8 Další případ pravděpodobného intraplacentárního přenosu viru SARS-CoV-2 byl popsán v červnu 2020 v Kanadě.9 V srpnu 2020 publikovali italští autoři10 výsledky skupiny 22 SARS-CoV-2 pozitivních žen z Bergama, které mezi 5. březnem 2020 a 21. dubnem 2020 porodily 22 novorozenců, z nichž dva byli pozitivně testováni metodou PCR z nazofaryngeálního vzorku na COVID-19.

Skutečně zdokumentovaný přenos SARS-CoV-2 z matky na plod popsali francouzští autoři11 v Nature Communications v červenci 2020. 23letá žena s horečkou a silným kašlem byla pozitivně testována na SARS-CoV-2 (z krve, nazofaryngeálního i vaginálního vzorku). Třetí den po přijetí těhotné se u plodu projevily potíže a byl indikován císařský řez. Ihned po porodu byl novorozenec bez kontaktu s matkou izolován na neonatologické JIP. RT-PCR vyšetření vzorků z nazofaryngeálního a rektálního stěru, bronchoalveolární laváže a krve novorozence byly opakovaně SARS-CoV pozitivní. SARS-CoV-2 pozitivita metodou RT-PCR byla prokázána i v amniové tekutině a placentě, přičemž virová nálož v placentě byla mnohem vyšší než v amniové tekutině, v krvi matky a plodu. Histologie placenty prokázala zánětlivou infiltraci a přítomnost virového proteinu. Angiotenzin-konvertující enzym 2 (ACE2) je potvrzen jako receptor SARS-CoV-2 a hraje ústřední roli při průniku viru do buněk. ACEII je vysoce exprimován v placentárních tkáních (v buňkách placentárního stromatu, perivaskulárních buňkách deciduy, v cytotrofoblastech a syncytiotrofoblastech) s vrcholem exprese na konci gestace.12 Autoři vyvozují, že se virus dostal krví matky do placenty, kde se replikoval v důsledku vysokého počtu ACEII receptorů, způsobil zánět a přešel dále do těla plodu. V srpnu 2020 byla publikována práce dokumentující infiltraci placenty viry SARS-CoV-2 pomocí elektronové mikroskopie SARS-CoV-2 pozitivní rodičky, přestože infekce plodu prokázána nebyla.13

Další práce ze srpna 2020 popisuje případ těžké preeklampsie ve druhém trimestru COVID-19 pozitivní pacienty spojený s infekcí placenty virem SARS – CoV-2, byla prokázány zánětlivé změny placenty a vysoká virová nálož v placentární tkáni.14

Počátkem roku 2021 byla publikována práce  prokazující perzistenci SARS-CoV-2 v placentě od asymptomatické matky v prvním trimestru těhotenství spojené s hydrops faetalis a zánikem plodu.15 Podobný případ úmrtí plodu spojený s intrauterinním přenosem SARS-CoV-2 zdokumentovali autoři z Brazílie. Zjistili chronickou histiocytovou intervillositidu, vaskulární malperfúzi matky a plodu, mikrogliální hyperplazii a lymfocytární infiltráty v placentě a fetální tkáni. Placenta a pupečníková krev byly pozitivně testovány na virus pomocí RT-PCR, což potvrdilo transplacentární přenos.16

V říjnu 2020 byla publikována práce sledující kohortu 31 SARS-CoV-2 pozitivních těhotných.17 Vertikální přenos SARS-CoV-2 byl prokázán u 2 z 31 sledovaných (6 %), přičemž v jednom případě měla těhotná těžký průběh nemoci Covid19, ve druhém případ měla jen mírné příznaky.  Genom SARS-CoV-2 byl detekován v jedné pupečníkové krvi a ve dvou placentách, v jedné vaginální sliznici a v jednom vzorku mléka. Dále byla prokázán přítomnost specifických protilátek IgM a IgG anti-SARS-CoV-2 v jedné pupečníkové krvi a v jednom vzorku mléka.

V listopadu 2020 publikoval Rodrigues18 systematické review publikovaných případů SARS-CoV-2 pozitivních těhotných. 2 059 publikovaných případů SARS-CoV-2 pozitivních těhotenství vedlo k 42 potratům, 21 mrtvě narozeným dětem a 2 015 živě narozeným dětem. Předčasný porod nastal ve 23 % případů. Přibližně 6 % těhotných žen vyžadovalo přijetí na jednotku intenzivní péče a 28 zemřelo. Došlo k 10 úmrtím novorozenců. Ze 163 vzorků plodové vody, placenty a / nebo pupečníkové krve analyzovaných na virus SARS-CoV-2 bylo 10 pozitivní. Šedesát jedna novorozenců bylo pozitivních na SARS-CoV-2. Čtyři vzorky mateřského mléka z 92 případů prokázaly SARS-CoV-2.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve druhé aktualizaci dokumentu hodnotícím riziko infekce COVID-19 pro bezpečnost a udržitelnost dodávek substancí lidského doporučuje vyřadit dárce s potvrzeným COVID-19. Potvrzuje, že vertikální přenos SARS-CoV-2 in utero je možný.

Závěr

Byl prokázán transplacentární přenos viru SARS-CoV-2 od SARS-CoV-2 pozitivní matky na plod s infiltrací perinatálních tkání, konkrétně plodové vody, pupečníkové krve a placenty. Přenos byl prokázán i v případě asymptomatického nebo jen mírného průběhu infekce Covid-19 v době porodu. Dále bylo prokázáno, že virová nálož v placentě může být mnohem vyšší než v krvi matky a dítěte, zřejmě v důsledku bohatého zastoupení ACEII receptorů v placentě sloužících pro vstup viru do buněk.

V případě, že rodička prodělává v době porodu onemocnění Covid-19, odběr perinatálních tkání NEDOPORUČUJI z důvodu možné kontaminace těchto tkání virem SARS-Cov-2 a jejich nejistého budoucího léčebného použití.

25.3.2021

MUDr. Dagmar Hrůzová
odpovědná osoba tkáňového zařízení
Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk

 

Reference

 1. Schwartz DA, Graham AL. Potential maternal and infant outcomes from coronavirus 2019-NCOV (SARS-CoV-2) infecting pregnant women: Lessons from SARS, MERS, and other human coronavirus infections. Viruses. 2020;12(2):1-16. doi:10.3390/v12020194
 2. Schwartz DA. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: Maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020;144(7):799-805. doi:10.5858/arpa.2020-0901-SA
 3. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020;395:809-815. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3
 4. Liu W et al. Liu, W. at al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) During Pregnancy: A Case Series. Preprints 2020, 2020020373 | Posted: 25 February 2020 1. 2020;2019(February):1-28. https://www.preprints.org/manuscript/202002.0373/v1.
 5. Zhu H, Wang L, Fang C, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1):51-60. doi:10.21037/tp.2020.02.06
 6. Wang X, Zhou Z, Zhang J, Zhu F, Tang Y, Shen X. A case of 2019 novel coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery. Clin Infect Dis. 2020;71(15):844-846. doi:10.1093/cid/ciaa200
 7. Karimi-Zarchi M, Neamatzadeh H, Dastgheib SA, et al. Vertical Transmission of Coronavirus Disease 19 (COVID-19) from Infected Pregnant Mothers to Neonates: A Review. Fetal Pediatr Pathol. 2020;39(3):246-250. doi:10.1080/15513815.2020.1747120
 8. Alzamora MC, Paredes T, Caceres D, et al. Severe COVID-19 during Pregnancy and Possible Vertical Transmission. Am J Perinatol. 2020;37(8):861-865. doi:10.1055/s-0040-1710050
 9. Kirtsman M, Diambomba Y, Poutanen SM, et al. Probable congenital sars-cov-2 infection in a neonate born to a woman with active sars-cov-2 infection. Cmaj. 2020;192(24):E647-E650. doi:10.1503/cmaj.200821
 10. Patanè L, Morotti D, Giunta MR, et al. Vertical transmission of coronavirus disease 2019: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 RNA on the fetal side of the placenta in pregnancies with coronavirus disease 2019-positive mothers and neonates at birth. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020;2(3):100145. doi:10.1016/j.ajogmf.2020.100145
 11. Vivanti AJ, Vauloup-Fellous C, Prevot S, et al. Transplacental transmission of SARS-CoV-2 infection. Nat Commun. 2020;11(1):1-7. doi:10.1038/s41467-020-17436-6
 12. Li M, Liang C, Zhang J, Xiong C, Li X. The SARS-CoV-2 receptor ACE2 expression of maternal-fetal interface and fetal organs by single-cell transcriptome study. 2020. doi:10.1371/journal.pone.0230295
 13. Algarroba GN, Rekawek P, Vahanian SA, et al. Visualization of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 invading the human placenta using electron microscopy. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(2):275-278. doi:10.1016/j.ajog.2020.05.023
 14. Hosier H, Farhadian S, Morotti RA, et al. SARS-CoV-2 infection of the placenta. medRxiv. 2020;130(9):4947-4953. doi:10.1101/2020.04.30.20083907
 15. Shende P, Gaikwad P, Gandhewar M, et al. Persistence of SARS-CoV-2 in the first trimester placenta leading to transplacental transmission and fetal demise from an asymptomatic mother. Hum Reprod. 2020;2:1-8. doi:10.1093/humrep/deaa367
 16. Stonoga ES, de Almeida Lanzoni L, Rebutini P et al. Intrauterine Transmission of SARS-CoV-2. Emerg Infect Dis. 2021;27(2):638-664.
 17. Fenizia C, Biasin M, Cetin I, et al. Analysis of SARS-CoV-2 vertical transmission during pregnancy. Nat Commun. 2020;11(1). doi:10.1038/s41467-020-18933-4
 18. Rodrigues C, Baía I, Domingues R, Barros H. Pregnancy and Breastfeeding During COVID-19 Pandemic: A Systematic Review of Published Pregnancy Cases. Front Public Heal. 2020;8(December 2019):1-13. doi:10.3389/fpubh.2020.558144