Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚR, VYŠETŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE A TKÁNĚ PUPEČNÍKU

I. Definice pojmů

1. NCPK se rozumí společnost Národní centrum pupečníkové krve s.r.o., se sídlem Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 077 75 466, DIČ: CZ699003567, číslo účtu: 115-8564830217/0100, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77191, která je smluvní stranou smlouvy. E-mailová adresa: info@rodinnabanka.cz, tel.: 800 682 522.

2. Dítětem se rozumí dítě, které je smluvní stranou smlouvy, jehož jméno a další údaje budou po jeho narození uvedeny v příslušné zdravotnické dokumentaci.

3. Matkou se rozumí matka a zákonná zástupkyně dítěte, která za dítě uzavřela s NCPK smlouvu a která je identifikována v dokumentaci.

4. PK se rozumí pupečníková krev dítěte. TP se rozumí tkáň pupečníku dítěte. Tkání se rozumí PK a/nebo TP.

5. Informovaným souhlasem se rozumí souhlas matky s odběrem, vyšetřením, zpracováním, skladováním, distribucí a likvidací tkání a předáním tkání tkáňovému zařízení, poskytovateli zdravotních služeb nebo výrobci léčiv, a to na formuláři NCPK.

6. Dokumentací se rozumí informovaný souhlas spolu s informacemi poskytnutými matkou v dokumentaci k odběru perinatální tkáně pro autologní použití na formuláři NCPK (při uzavření smlouvy listinnou formou) nebo v objednávce služeb (při uzavření smlouvy prostřednictvím webu).

7. Smlouvou se rozumí závazkový vztah mezi matkou a NCPK vzniklý na základě skutečností popsaných v článku IV těchto obchodních podmínek.

8. Zdravotnickým zařízením se rozumí poskytovatel zdravotních služeb provádějící porod dítěte a současně odběr tkání dítěte v souladu s dokumentací.

9. Službami se rozumí zajištění odběru tkání, které byly určeny matkou v dokumentaci, při porodu dítěte ve zdravotnickém zařízení, jejich vyšetření, zpracování, skladování a další související činnosti popsané v obchodních podmínkách nebo v dokumentaci.

10. Obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

11. Webem se rozumí webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.cekammiminko.cz.

II. Právní povaha obchodních podmínek

1. Obchodní podmínky jsou vydány dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti NCPK a matky, jakožto zákonného zástupce dítěte, která s NCPK uzavřela smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

4. Obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek NCPK poskytnout matce služby za účelem budoucího léčebného využití tkání pro dítě nebo případně jeho vlastní sourozence a závazek matky uhradit NCPK za služby cenu podle ceníku NCPK.

IV. Způsob uzavření smlouvy

1. Smlouva může být uzavřena prostřednictvím webu nebo listinnou formou.

Uzavření smlouvy prostřednictvím webu

2. Při uzavření smlouvy matka provádí objednávku služeb vyplněním a odesláním objednávkového formuláře (bez registrace).

3. Při zadávání objednávky si matka zvolí typ tkání a dobu předplatného, vyplní své identifikační a kontaktní údaje a poskytne informace k porodu. Dále matka vyplní zdravotní údaje nezbytné pro posouzení způsobilosti tkání k dlouhodobému skladování a zaškrtnutím potvrdí, že se seznámila s obchodními podmínkami, ceníkem služeb a informacemi o zpracování osobních údajů a že závazně objednává služby. Současně matka potvrdí, že dává informovaný souhlas.

4. Před odesláním objednávky je matce umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložila. Kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“ se objednávka matky stává závaznou. Údaje uvedené v objednávce NCPK považuje za správné. Podmínkou platnosti smlouvy je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.

5. Ihned po obdržení objednávky zašle NCPK matce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce automatizované potvrzení o přijetí objednávky. Po kontrole údajů uvedených v objednávce NCPK následně odešle matce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce shrnutí objednávky a informace k odběru tkání ve zdravotnickém zařízení spolu s formuláři informovaného souhlasu; přijetím tohoto emailu matkou dochází k uzavření smlouvy. Pakliže NCPK zjistí v objednávce nedostatky bránící okamžitému uzavření smlouvy, kontaktuje matku a k uzavření smlouvy dojde na základě písemné dohody RBPMB a matky (e-mailová komunikace se pro tyto účely považuje za písemnou formu).

6. Náklady vzniklé matce při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení) hradí matka sama.

Uzavření smlouvy listinnou formou

7. Doručení řádně vyplněné a podepsané dokumentace k odběru perinatální tkáně pro autologní použití spolu s dvojím vyhotovením řádně vyplněného a podepsaného informovaného souhlasu do sféry vlivu NCPK (prostřednictvím zdravotnického zařízení) je přijetím nabídky k uzavření smlouvy adhezním způsobem ve smyslu ust. § 1740 a násl. a ust. § 1798 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy se nevyžaduje podpis NCPK.

V. Specifikace služeb

1. NCPK se zavazuje, že veškeré služby budou poskytnuty v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách, a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zároveň prohlašuje, že je držitelem příslušných rozhodnutí orgánů státní správy opravňujících jej k poskytování zdravotních služeb a činnosti tkáňového zařízení.

2. Odběr tkání bude ze strany NCPK zajištěn prostřednictvím kteréhokoliv odběrového zařízení, s nímž má NCPK uzavřenu příslušnou smlouvu podle zákona o lidských tkáních a buňkách. Aktuální seznam smluvních odběrových zařízení je dostupný na webu. Matka si odběrové zařízení volí vyplněním názvu zdravotnického zařízení v informovaném souhlasu. Spolu s odběrem tkání NCPK zajistí také veškeré činnosti s tím nezbytně související, zejména odběr vzorku krve matky, získání záznamů o porodu a odběru tkání a informací o zdravotní způsobilosti rodičů a převoz tkání do laboratoří NCPK.

3. Vyšetření tkání zahrnuje stanovení objemu odebrané PK nebo délky odebrané TP a počtu jednotlivých typů buněk v tkáních, provedení vyšetření na přítomnost mikroorganismů v tkáních, původců infekce HIV 1,2, hepatitidy B, hepatitidy C a syfilis a případně dalších původců krví přenosných onemocnění v tkáních nebo v krvi matky, pokud to bude potřebné nebo vhodné na základě hodnocení rizik provedeného NCPK, aktuálního doporučení příslušného orgánu státní správy nebo požadavků platných právních předpisů.

4. Odebrané, vyšetřené a zpracované tkáně bude NCPK skladovat do konce účinnosti smlouvy tak, aby je bylo možné v této době kdykoliv vydat příslušnému oprávněnému subjektu k naplnění účelu smlouvy.

5. NCPK se zavazuje vydat tkáně subjektu oprávněnému tkáně převzít (zejména tkáňovému zařízení, poskytovateli zdravotních služeb nebo výrobci léčiv, přičemž nezbytnou podmínkou je odborná specializace tohoto subjektu na nakládání s tkání), na základě písemné žádosti tohoto subjektu a matky, doručené NCPK nejpozději do 14 dnů od skončení účinnosti smlouvy. Tato služba nezahrnuje přepravu tkání k tomuto subjektu a NCPK taktéž nenese žádnou odpovědnost za další nakládání s tkáněmi po jejich vydání. NCPK není v prodlení s plněním svých povinností podle tohoto odstavce, jestliže nejsou uhrazeny veškeré pohledávky NCPK za matkou vzniklé na základě smlouvy.

6. Dojde-li k vydání veškeré tkáně oprávněnému subjektu podle odst. 5 tohoto článku obchodních podmínek, má matka nárok na vrácení již zaplacené ceny za služby, které matce v důsledku vydání tkáně oprávněnému subjektu již nemohou být poskytnuty, pouze za splnění těchto podmínek:

a) žádost o vydání tkáně oprávněnému subjektu podle odst. 5 tohoto článku obchodních podmínek obsahuje podrobný popis účelu využití tkáně včetně uvedení zamýšlené léčebné metody, přičemž matka poskytne ke sdělení těchto informací NCPK informovaný souhlas,

b) je prokázáno, že tkáň bude využita k léčbě v souladu s pravidly lege artis a využití tkáně je dle aktuálních poznatků lékařské vědy pro předmětnou indikaci vhodné a účelné, a

c) matka se zavázala poskytnout NCPK podrobné informace o výsledcích předmětné léčby, při níž byla využita tkáň, pro vědecké, výukové a marketingové účely.

7. Dojde-li k vydání jen některé z tkání oprávněnému subjektu podle odst. 5 tohoto článku obchodních podmínek, smlouva nepozbývá účinnosti, přičemž předmětem smlouvy (a tudíž i vyúčtování ceny za služby dle pro matku účinného ceníku) zůstávají nadále jen služby spojené s touto tkání; na vrácení již zaplacené ceny za služby, ať již za služby poskytnuté nebo ty, které matce v důsledku vydání tkáně oprávněnému subjektu již nemohou být poskytnuty, nárok matce nevzniká.

VI. Kritéria pro zpracování a skladování tkání

1. Kritériem NCPK pro skladování odebraných tkání je nepřítomnost původců krví přenosných chorob v PK a krvi matky (žloutenky typu B, žloutenky typu C, syfilis a HIV 1,2 – původce AIDS). V případě zjištění přítomnosti původců těchto krví přenosných chorob v PK a krvi matky budou veškeré tkáně namísto dalšího skladování na náklady NCPK zlikvidovány a smlouva od počátku zanikne, aniž by matce vznikla povinnost zaplatit cenu za jakékoliv služby podle smlouvy.

2. Kritériem NCPK pro zpracování a skladování odebrané PK je její objem (včetně protisrážlivého roztoku) alespoň 40 ml a pro zpracování a skladování odebrané TP její délka alespoň 15 cm. V případě, že objem odebrané PK bude menší než 40 ml nebo délka odebrané TP bude kratší než 15 cm, je zpracování takové tkáně ze strany NCPK technicky nemožné (v případě PK) nebo NCPK nemůže garantovat potřebnou kvalitu a množství (v případě TP) a tato tkáň bude namísto dalšího zpracování a skladování na náklady NCPK zlikvidována. Nesplní-li kritérium žádná z tkání podle smlouvy, smlouva od počátku zanikne, aniž by matce vznikla povinnost zaplatit cenu za jakékoliv služby podle smlouvy. Splní-li kritérium jen některá z tkání podle smlouvy, zůstávají předmětem smlouvy (a tudíž i vyúčtování ceny za služby) jen služby spojené s touto tkání.

3. Kritériem NCPK pro skladování odebraných tkání je také nepřítomnost mikrobiální kontaminace tkáně. V případě mikrobiální kontaminace tkáně bude tato tkáň namísto dalšího skladování na náklady NCPK zlikvidována. Nesplní-li kritérium žádná z tkání podle smlouvy, tato smlouva od počátku zanikne, aniž by matce vznikla povinnost zaplatit cenu za jakékoliv služby této smlouvy. Splní-li kritérium jen některá z tkání podle smlouvy, zůstávají předmětem smlouvy (a tudíž i vyúčtování ceny za služby) jen služby spojené s touto tkání.

4. NCPK nenese žádnou zodpovědnost za nesplnění jakéhokoliv kritéria pro zpracování a skladování odebraných tkání podle tohoto článku obchodních podmínek.

VII. Doba trvání smlouvy a její skončení

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti okamžikem uzavření smlouvy podle článku IV těchto obchodních podmínek. Účinnosti tato smlouva nabývá zahájením odběru tkáně.

2. Účinnost smlouvy skončí:

a) dnem nesplnění kritérií pro zpracování a skladování veškerých tkání dle článku VI těchto obchodních podmínek,

b) dnem vydání veškerých tkání oprávněnému subjektu podle čl. V odst. 5 těchto obchodních podmínek,

c) v den, na němž se písemně dohodne matka s NCPK,

d) dnem odvolání informovaného souhlasu matkou,

e) dnem platného odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, nebo

f) uplynutím výpovědní doby v případě platné výpovědi této smlouvy matkou.

3. NCPK má právo od smlouvy odstoupit, jestliže matka neuhradí kteroukoliv fakturu podle smlouvy v době její splatnosti, a to ani v dodatečných lhůtách stanovených dvěma výzvami k úhradě, které NCPK doručí matce.

4. Matka je oprávněna písemně vypovědět smlouvu kdykoliv po zaplacení ceny za zvolené předplacené období skladování tkání. Výpovědní doba uplyne 15. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena NCPK.

5. Matka nemá při předčasném skončení účinnosti smlouvy z důvodu výpovědi smlouvy matkou nebo vydání veškerých tkání oprávněnému subjektu podle čl. V odst. 5 těchto obchodních podmínek nárok na vrácení již zaplacené ceny za služby, ať již za služby poskytnuté nebo ty, které jí v důsledku předčasného skončení účinnosti smlouvy nemohou být poskytnuty, s výjimkou případu uvedeného v čl. V odst. 6 těchto obchodních podmínek.

6. Jestliže matka před skončením účinnosti smlouvy odvolá informovaný souhlas, je povinna NCPK zaplatit smluvní pokutu ve výši ceny služeb, které by jí byly v případě zachování účinnosti smlouvy poskytovány po dobu dvou let trvání smlouvy. Výše smluvní pokuty bude snížena o částku, kterou matka služby podle smlouvy předplatila, nejvýše však do výše 90 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k placení matce.

7. Po skončení účinnosti smlouvy, jestliže nedojde k vydání veškerých tkání oprávněnému subjektu na základě čl. V odst. 5 těchto obchodních podmínek, NCPK tkáně zlikviduje nebo použije pro vědecké nebo výzkumné účely, ledaže s tím matka v informovaném souhlasu projevila nesouhlas.

VIII. Cena služeb a platební podmínky

1. Cena služeb je stanovena v ceníku, který je dostupný na webu, a to v závislosti na typu odebraných tkání a době předplatného zvoleného matkou. V případě pochybností se má za to, že matka zvolila dobu předplatného 1 rok.

2. Matka je povinna zaplatit jednotnou cenu za odběr, vyšetření, zpracování a zvolené předplacené období skladování tkání na základě faktury, kterou vystaví NCPK do 15 dnů ode dne splnění kritérií pro zpracování a skladování tkání dle článku VI těchto obchodních podmínek. Cenu za skladování tkání po uplynutí předplaceného období skladování je matka povinna platit předem v ročních opakujících se splátkách na každý další rok délky trvání smlouvy vždy před počátkem tohoto roku, a to na základě faktury vystavené NCPK.

3. Splatnost všech faktur podle smlouvy je 15 dnů ode dne jejich doručení matce.

4. Po uplynutí předplaceného období skladování tkání si NCPK vyhrazuje právo zvýšit nanejvýš jednou ročně cenu za skladování tkání o procento, odpovídající příslušnému kladnému procentu inflace vyhlášenému Českým statistickým úřadem. Změna ceny se matce oznámí doručením nového ceníku, který se stává pro matku účinným od nejbližšího fakturačního období.

5. Veškeré náklady na likvidaci tkání podle jakéhokoliv ustanovení smlouvy nebo využití tkání k vědeckým nebo výzkumným účelům nese NCPK.

IX. Další ujednání

1. Matka se zavazuje poskytovat NCPK součinnost pro řádné plnění smlouvy, zejména udělit informovaný souhlas, strpět potřebná lékařská vyšetření a dbát pokynů zdravotnického zařízení.

2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně informace o veškerých skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění smlouvy. Takovou informací může být zejména změna kontaktní adresy nebo změna práv k tkáním.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě neexistence dokladu o doručení jakékoliv písemnosti podle smlouvy se písemnost považuje za doručenou pátým dnem po jejím prokazatelném odeslání na kontaktní adresu.

4. Nabytím zletilosti dítěte přechází veškerá práva disponovat smlouvou z matky na dítě. Před nabytím zletilosti dítěte je dítě oprávněno disponovat smlouvou namísto matky v případech a v rozsahu stanoveném platným obecně závazným právním předpisem, tj. zpravidla vzhledem k jeho rozumové a volní vyspělosti.

X. Závěrečná ujednání

1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

2. Smlouva se uzavírá jako smlouva nepojmenovaná ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvy o dílo, o úschově a o skladování se nepoužijí.

3. Právní vztahy upravené smlouvou se řídí právním řádem České republiky a k uplatnění práv ze smlouvy jsou příslušné české soudy.

4. Stane-li se některé z ustanovení smlouvy nevymahatelným nebo bude pravomocně prohlášeno za neplatné, zbývající ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí na nápravě vzniklého stavu tak, aby smlouva mohla být nadále vymahatelná a platná v míře co nejbližší původnímu záměru smluvních stran.

5. NCPK si vyhrazuje právo v odůvodněných případech přiměřeně změnit obchodní podmínky. NCPK takovou skutečnost oznámí zprávou umístěnou na webu. Matka není oprávněna tyto změny odmítnout; dojde-li však změnou obchodních podmínek k zhoršení právního postavení matky v právním vztahu založeném smlouvou, má matka právo vypovědět smlouvu s výpovědní dobou, která uplyne 15. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena NCPK.

6. Matka je povinna zajistit, že smlouva je uzavírána i se souhlasem otce dítěte, ledaže byl otec dítěte v dostatečném rozsahu zbaven rodičovské odpovědnosti nebo je po smrti, neznámý, nezvěstný nebo jinak dlouhodobě nezastižitelný.

7. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 3. 2. 2022.